Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van SLA B.V. (hierna aangeduid als “SLA loyalty”).

Deelname
Bij deelname aan SLA loyalty ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Om te kunnen genieten van alle voordelen van SLA loyalty, zoals het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je aan te melden voor SLA loyalty. Dit kan door de IloveSLA app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play. Je kunt je ook registreren  voor SLA loyalty door je telefoonnummer achter te laten in een van de restaurants.  

Om mee te kunnen doen aan SLA loyalty moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om  mee te kunnen doen aan SLA loyalty. Door deelname aan SLA loyalty verklaar je daaraan te hebben voldaan.

Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt.

Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval je telefoonnummer te verstrekken.

De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van SLA.

Jouw account in de App is niet overdraagbaar naar een ander SLA loyalty account en kan niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer.

Werking SLA loyalty
Je kunt deelnemen aan SLA loyalty door het downloaden van de App of het invullen van je telefoonnummer in het restaurant. 

SLA loyalty is gebaseerd op de insteek dat je beloond wordt op basis van jouw bezoek aan een SLA  vestiging. Bij iedere transactie waarbij de QR code in de app wordt gescand of wanneer je je telefoonnummer achterlaat aan de kassa ontvang je een SLA-punten. Hiermee kun je sparen voor korting of een gratis product. 

Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen
Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.

Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid.

Controle en misbruik|
SLA behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van SLA loyalty te controleren op naleving van de voorwaarden.

SLA mag de uitgifte van een SLA loyalty account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van SLA loyalty  indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
– misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken;
– elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
– elk gedrag met betrekking tot SLA loyalty dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Aansprakelijkheid
Ofschoon SLA de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.

SLA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je SLA loyalty account in de App.

SLA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) SLA loyalty. SLA is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de App.

Intellectuele eigendom
SLA behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de App komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van SLA aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de App te gebruiken.

Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes, recepten en software, uitsluitend berusten bij SLA of haar licentiegevers.

De (onderdelen van de) App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:

(i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of

(ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

Wijziging en beëindiging deelnemer
Je kunt je deelname aan SLA loyalty op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor SLA loyalty door te mailen naar de info@ilovesla.com.

Wijziging en beëindiging SLA
SLA heeft te allen tijde het recht om SLA loyalty te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers.

SLA zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van SLA loyalty via het opgegeven e-mailadres.

Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd.

Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden en op SLA loyalty is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over SLA loyalty, neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@ilovesla.com