Privacy statement

Introductie
SLA B.V. (SLA) stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacybeleid hebben wij uiteengezet hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten van onze SLA winkels, website en mobiele applicaties waaronder de IloveSLA app.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om je te informeren over aanbiedingen van SLA maar ook om de juiste SLA loyalty punten toe te kennen. 

Verwerkingsverantwoordelijke
SLA Holding B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Amstelveenseweg 124, 1075 XL Amsterdam
Kamer van Koophandel: 57641188
B.T.W.-nummer: NL852670941B01 

De contactgegevens: info@ilovesla.com.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meest recente versie van dit privacybeleid staat op www.ilovesla.com (Website) onder het kopje privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 juli 2021. 

Ontvangers
Bepaalde gegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. Deze partijen verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van SLA. SLA verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens. 

Jonger dan 16?
Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij via de Website of app verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. SLA bewaart de persoonsgegevens zo lang je een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal SLA altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

SLA (loyalty) app
Door je te registreren voor SLA loyalty geef je SLA toestemming om jouw persoonsgegevens – waaronder je naam, postcode, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer – op te slaan in een beveiligde database en je op de hoogte te houden van alle SLA activiteiten en aanbiedingen. Door deel te nemen aan SLA loyalty bouwt SLA een profiel van je op. In dit kader wordt je aankoopfrequentie bijgehouden om je de juiste SLA punten toe te kunnen kennen. Deze gegevens gebruiken we in de eerste plaats om de overeenkomst waar jij partij bij bent uit te kunnen voeren, namelijk om je deel te kunnen laten nemen aan het SLA loyalty programma.

Via SLA loyalty kunnen wij ook bijhouden welke aankopen je gedaan hebt. Aan de hand van jouw aankoopfrequentie en aankoopgedrag wordt jouw profiel opgebouwd. 

Jouw profiel wordt mede gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen (per e-mail of via berichten in de app) te versturen en je korting te verlenen bij vervolgaankopen. 

Wij verwerken jouw geboortedatum om je eventueel een gratis product of verrassing te geven op je verjaardag. Deze verwerkingen doen we omdat je daar toestemming voor hebt gegeven. Indien je niet langer wenst deel te nemen aan SLA loyalty kun je dit aangeven bij de SLA via info@ilovesla.com.

Bij het opbouwen van jouw profiel en het doen van persoonlijke aanbiedingen maakt SLA gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.  Op basis van jouw keuzes en gebruik van SLA bepalen we welke aanbiedingen voor jou het meest geschikt zijn. Op deze wijze krijg je de aanbiedingen te zien die specifiek op jou zijn toegesneden. Het op basis van geautomatiseerde individuele besluitvorming tonen van aanbiedingen doen we op basis van de door jou verleende toestemming.

SLA Nieuwsbrief
We willen je graag op de hoogte houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Je kunt je daarom inschrijven voor onze SLA Nieuwsbrief. Het gebruik van je e-mailadres ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van SLA.

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief. Een mogelijkheid je af te melden is altijd in elke e-mail die door SLA aan jou wordt gestuurd opgenomen. 

Website
Bij elk bezoek aan de Website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de Website bewaren wij daarnaast:

– jouw e-mailadres als je vragen plaatst op de Website;
– jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
– de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de Website te gaan;
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op de Website geraadpleegd hebt. 

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
– de inhoud van de Website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
– het aantal bezoeken op de Website te kunnen vaststellen. 

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op de Website. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van je mobiele telefoon, computer of tablet (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Zowel SLA als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor gebruikt SLA cookies?
SLA maakt gebruik van technische en functionele cookies om de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt SLA gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan SLA verstrekt. SLA verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan SLA zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die SLA hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft SLA Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Verwijdering cookies
Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. 

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?
SLA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Wat zijn je rechten?
Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen. 

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@ilovesla.com.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Inzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij SLA verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

Vragen of klachten?
Als je vragen hebt over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact met ons opnemen per e-mail via info@ilovesla.com. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.